สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)
สินค้า > หนังสือ, VCD, แผ่นภาพ

คู่มือการจัดค่ายคณิตศาสตร์

หนังสือเล่มนี้ส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสศึกษาหาคว......

อ่านต่อ

ครูคณิตศาสตร์มืออาชีพ เส้นทางสู่ความสำเร็จ

จำนวนหน้า : 304 หน้า (เนื้อในพิมมพ์ 2 สี)

อ่านต่อ

เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา

จำนวนหน้า : 120 หน้า (เนื้อในพิมพ์ 2 สี)

อ่านต่อ

เอกสารเสริมความรู้ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ความรู้สึกเชิงจำนวน - นักเรียน

เป็นแหล่งความรู้สำหรับครูผู้สอน ทำให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้สึกเชิงจำนวน และที่สำคัญสามารถจัด......

อ่านต่อ

กิจกรรมในห้แงเรียนเพื่อพัฒนาความรู้สึกเชิงจำนวน (เอกสารสำหรับครู)

เป็นแหล่งความรู้เกี่ยวกับความรู้สึกเชิงจำนวน และสามารถไปจัดฝึกกิจกรรมการเรียนการสอนที่พัฒนาความรู้สึ......

อ่านต่อ

ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

จำนวนหน้า : 240 หน้า (เนื้อในพิมพ์ 2 สี)

อ่านต่อ

ตัวอย่างการประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เล่ม 1

แสดงตัวอย่างปัญหา และกิจกรรมเกี่ยวข้องกับทักษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ซึ่งครูผู้สอนสามารถนำไปใช้เ......

อ่านต่อ

ตัวอย่างการประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมมัธยมศึกษาตอนต้น เล่ม 2

แสดงตัวอย่างปัญหา และกิจกรรมเกี่ยวข้องกับทักษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ซึ่งครูผู้สอนสามารถนำไปใช้เ......

อ่านต่อ

ตัวอย่างการประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เล่ม 3

แสดงตัวอย่างปัญหา และกิจกรรมเกี่ยวข้องกับทักษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ซึ่งครูผู้สอนสามารถนำไปใช้เ......

อ่านต่อ

การสำรวจ Precalculus ด้วย The Geometer's Sketchpad พร้อม CD

หนังสือการสำรวจ Precalculus ด้วย The Geometer's Sketchpad ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับ Precalculus ซึ่งแ......

อ่านต่อ

การสำรวจพีชคณิตด้วย The Geometer's Sketchpad พร้อม CD

การสำรวจพีชคณิตด้วย The Geometer's Sketchpad ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับพีชคณิต ซึ่งแบ่งเนื้อหาออกได้ดั......

อ่านต่อ

แบบฝึกหัดคิดเลขในใจ ประถมศึกษาปีที่ 1

มีชุดคำถาม 100 ชุด โจทย์ไม่น้อยกว่า 350 ข้อ...

อ่านต่อ

แบบฝึกหัดคิดเลขในใจ ประถมศึกษาปีที่ 2

มีชุดคำถาม 130 ชุด โจทย์ไม่น้อยกว่า 1,000 ข้อ...

อ่านต่อ

แบบฝึกหัดคิดเลขในใจ ประถมศึกษาปีที่ 3

มีชุคำถาม 100 ชุด โจทย์ไม่น้อยกว่า 1,000 ข้อ...

อ่านต่อ

แบบฝึกหัดคิดเลขในใจ ประถมศึกษาปีที่ 4

มีชุดคำถาม 100 ชุด โจทย์ไม่น้อยกว่า 1,000 ข้อ...

อ่านต่อ

การเขียนการ์ตูนลายเส้นช่วยสร้างสื่อการเรียนการสอน พร้อม CD

หนังสือการเขียนการ์ตูนลายเส้นสร้างสื่อการสอนได้แสดงการใช้เส้น จุด ลูกศร ลวดลายเส้น ตลอดจนรูปทรงต่างๆ......

อ่านต่อ

พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ สสวท. อังกฤษ-ไทย

มีคำศัพท์วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่จะต้องใช้ เพื่อความสะดวกในการทำความเข้าใจตรงกันเพื่อประโยชน์ในกา......

อ่านต่อ

VCD คณิตศาสตร์

VCD801 ความรู้เบื้องต้นเรื่องเซตVCD802 การกระทำระหว่างเซตVCD803 จำนวนจริงVCD804 สมบัติของจำนวนจริงVC......

อ่านต่อ

VCD คณิตศาสตร์

VCD821 พาราโบลาVCD822 วงรีVCD823 ไฮเพอร์โบลาVCD824 ความหมายของฟังก์ชันVCD825 พีชคณิตของฟังก์ชันVCD82......

อ่านต่อ

VCD คณิตศาสตร์

VCD841 พหุนามดีกรี 2VCD842 การวัดตำแหน่งของข้อมูลVCD843 ค่ามาตรฐานVCD844 พื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติVCD84......

อ่านต่อ
ดาวน์โหลดรายการสินค้าทั้งหมด
view